יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)