הסדרת כביש כניסה למתחם יואב תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)