שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1236 מתאריך 11-05-2011