הגדלת זכויות בניה ברחוב חוחית 8 נספח/ הוראות בינוי (נספחים)