תוספת זכויות בניה למגרש המיועד לתעשיה ומלאכה נספח/ הוראות תנועה (נספחים)