שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1274 מתאריך 30-08-2011