הצבת פסלים ורהוט רחוב בדרכים וחניות - אילת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)