מגרש 308 - מושב תאשור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)