מרכז אוטיסטים - באר שבע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)