שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1063 מתאריך 10-08-2009