שכונה 19 - כסייפה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)