שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשתי קומות - נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)