שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)