שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)