חלק משכונה דרומית - נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)