אזור להתישבות חקלאית - יתיר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)