67 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)