תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופית תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)