אתר לסילוק אשפה למחנות צה''ל - חבל אילות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)