ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' מס' 2006005 מתאריך 15-03-2006