ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' מס' 2002006 מתאריך 20-03-2002