מוקד חינוכי ליד מושב תפרח תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)