שדרת המלונות הצפונית הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)