שדרת המלונות הצפונית תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)