חורה-שכונה 1 שלב ג' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)