שכונה 16 - תל שבע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)