אזור ספורט - תל שבע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)