מגרשים 103 - 104 פעמי תש"ז הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)