מושב אוהד- חלוקת מגרשים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)