מושב יד נתן תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)