ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)