ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)