דרך זיקים- תחנת כח תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)