מושב נוה מבטח תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)