שינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי תקנון מוקלד (נספחים)