בנין עיריית אילת נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה (נספחים)