קביעת שימושי שטחים עבור "מפעל מבט" - נתיבות תקנון מוקלד (נספחים)