אתר לסילוק אשפה למחנות צה''ל - חבל אילות תקנון מוקלד (נספחים)