התאמת שטחים לצרכים שונים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)