תוכנית 14/ מק/ 10010 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)