תיכנון חדש לאזור מגורים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)