ביטול ואיחוד חלקות וחלוקה מחדש תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)