שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס'105/03/8 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)