הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)