אזור מלונאות ואדי חמד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)