אילת, שד' יעלים -הגדלת מג' מגורים א' הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)