שכ' ב'-שיכון ציבורי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)