חלוקת שטח חלקה ושינוי בהנחיות בניה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)