שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)