בית ספר כוללני - מקיף תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)